Kurallar Ve Yönergeler Sayfa2


EK 1

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği

Öğrenci Disiplin İşleri

Disiplin
MADDE 31- (1) Bu Yönetmelikte belirtilen hususlara riayet etmeyen, kurallara uymayan, kurum içinde ve kurum dışında öğrenciliğe yakışmayan tutum ve davranışlarda bulunan ortaöğretim kurumları ve yükseköğrenim öğrencileri hakkında aşağıdaki disiplin cezaları uygulanır.
a) Uyarma.
b) Kınama.
c) Kurumdan çıkarma.

Uyarma
MADDE 32- (1) Uyarma, öğrenciye davranışlarının kusurlu olduğunun yazılı olarak bildirilmesidir.
(2) Uyarma cezasının verilmesini gerektiren fiiller şunlardır:
a) Arkadaşlarını rahatsız edecek şekilde gürültü yapmak.
b) Temizliğe dikkat etmemek, sürekli düzensiz olmak.
c) Yatakhane, yemekhane, banyo, çalışma odası ile diğer çalışma ve dinlenme alanları ile spor salonuna girip çıkmada zaman çizelgesine uymamak.
ç) Kurum çalışma talimatında öngörülen hususlara uymamak.
d) Kurum personeline kötü davranmak.
e) Kurumun fiziki yapısına bilerek zarar vermek.
f) Başkasına ait eşyayı müsaadesiz kullanmak.
g) Kurum yönetimine yanlış bilgi vermek.

Kınama
MADDE 33- (1) Kınama, öğrenciye disiplin cezası gerektiren davranışta bulunduğunun ve tekrarından kaçınması gerektiğinin yazılı olarak bildirilmesidir.
(2) Kınama cezasının verilmesini gerektiren fiiller şunlardır:
a) Yalan söylemeyi alışkanlık haline getirmek.
b) Toplu yaşamaya dair kurallara aykırı davranışları alışkanlık haline getirmek.
c) Özürsüz olarak kuruma geç gelmeyi veya kuruma gelmemeyi alışkanlık haline getirmek.
ç) Küfür etmek veya arkadaşlarına sataşmak.
d) Kurumda sigara içmek.
e) Kurum personeline hakaret etmek.
f) Kurum yönetiminin astığı ilanları koparmak, yırtmak veya değiştirmek.
g) Kurum personelinin ve arkadaşlarının eşyalarına zarar vermek.
ğ) Kurum yöneticilerinin ve personelin çalışmalarını engellemek.
h) Kurumda yönetimden izin almadan toplantı veya tören düzenlemek.
ı) Aynı öğretim yılı içinde aynı fiilden dolayı iki defa uyarma cezası almak.

Kurumdan çıkarma
MADDE 34- (1) Kurumdan çıkarma, öğrencinin kurum ile ilişiğinin kesilmesidir. Öğrenci, bu cezanın tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç beş gün içinde kurumu terk etmek zorundadır. Ancak kurumdan çıkarma cezasını gerektiren fiillerden birinin işlenmesi ve bu fiilin, diğer öğrencilerin can ve mal güvenliği için yakın tehdit oluşturması halinde, beş günlük süre beklenmeden öğrencinin, velisine bildirildiği andan itibaren yirmi dört saat içinde kurumdan ayrılması sağlanır.
(2) Kurumdan çıkarma cezasını gerektiren fiiller şunlardır:
a) 22/9/1983 tarihli ve 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanunu ile 25/1/1985 tarihli ve 85/9034 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Bayrağı Tüzüğüne aykırı davranmak.
b) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Anayasada ifadesini bulan niteliklerine aykırı miting, forum, direniş, yürüyüş, boykot, işgal gibi ferdi veya toplu eylemler düzenlemek, düzenlenmesini kışkırtmak, düzenlenmiş bu gibi eylemlere katılmak veya katılmaya zorlamak.
c) Kanunen cezayı gerektiren yüz kızartıcı suçları işlemek veya böyle bir suçtan hükümlü durumuna düşmek.
ç) Kanun dışı kuruluşlara üye olmak, bu kuruluşlarda faaliyet göstermek, bu tür kuruluşların propagandasını yapmak.
d) Hırsızlık yapmak.
e) Kurum yönetimi ve personeli ile arkadaşlarını tehdit etmek veya bunlara fiili tecavüzde bulunmak.
f) Kurum içinde kesici, delici veya patlayıcı silahları bulundurmak veya herhangi bir kimseyi yaralamak suretiyle ilgili kanuna muhalefet etmek.
g) İçki içmek, kumar oynamak, uyuşturucu ve keyif verici maddeleri bulundurmak, kullanmak ve bunu alışkanlık haline getirmek.
ğ) Aynı öğretim yılı içinde üç defa kınama cezası almak.

Geri Dön